PETICE

za infrastrukturu pro cyklisty v Pouchovské ulici v Hradci Králové

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

13. prosince 2011 zastupitelstvo města Hradce Králové rozhodlo, že připravovaná rekonstrukce ulice Pouchovské v Hradci Králové, kde projede denně 6 818 vozidel, z toho 421 jízdních kol, nebude obsahovat žádnou infrastrukturu pro cyklisty. Toto rozhodnutí je v rozporu se závazkem podporovat cyklistickou dopravu, k čemuž se město zavázalo podpisem Uherskohradišťské chraty (více na http://www.cyklokonference.cz/uherskohradistska-charta/) a není v souladu ani s následujícími body České státní normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací:

„4.1.1 Účelem projektování místních komunikací je zajištění co největší bezpečnosti všech účastníků dopravy v obcích, zejména chodců a cyklistů...

„4.1.3 V zastavěném území obcí nebo v území zastavitelném se navrhují místní komunikace s pruhy/pásy pro chodce a/nebo cyklisty oddělenými od hlavního dopravního prostoru buď zvýšeným obrubníkem a/nebo dělicím pásem. Pruhy pro cyklisty se mohou také navrhovat v hlavním dopravním prostoru...“

„4.1.4 Průjezdní úseky silnic obcemi jsou zpravidla součástí silniční sítě a též hlavními komunikacemi v obcích. V návrhu průjezdních úseků silnic musí být v rovnováze podmínky jednotlivých druhů dopravy (chodců, cyklistů, veřejné hromadné, individuální automobilové, dynamické, statické). Rovnováha podmínek znamená přerozdělování dopravních ploch v zájmu bezpečnosti všech druhů dopravy, zejména chodců a cyklistů, v zájmu preference veřejné dopravy a také v zájmu dopravy statické...“

My, níže podepsaní občané Hradce Králové a cyklisté, prostřednictvím této petice žádáme, aby návrh rekonstrukce, s ohledem na výše uvedené, zahrnoval řešení infrastruktury pro cyklistickou dopravu, a to prostřednictvím vyhrazených pruhů pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru, tak jako v ulici Na Drahách a na třídě ČSA. Vyhrazené pruhy pro cyklisty v této ulici doporučila i Policie ČR a Odbor dopravy MMHK. Pokud se cyklistické pruhy nevybudují v rámci rekonstrukce komunikace, nevybudují se pravděpodobně již nikdy, případně za nesrovnatelně vyšší prostředky než při této příležitosti.
Děkujeme.

Za petiční výbor:

Zbyněk Sperat, Říčařova 38, Hradec Králové
Pavel Černý, Husova 1633, Hradec Králové
Jiří Štrupl, Gočárova třída 760, Hradec Králové

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.) Adresát petice:

Město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové


Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice za infrastrukturu pro cyklisty v Pouchovské ulici v Hradci Králové.

Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Za petiční výbor:

Zbyněk Sperat, Říčařova 38, Hradec Králové
Pavel Černý, Husova 1633, Hradec Králové
Jiří Štrupl, Gočárova třída 760, Hradec Králové

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (město, ulice a číslo)

Podpis


Příloha - Listina základních práv a svobod

Čl. 18
Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen petice). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)
§ 2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.
§ 3 Petiční výbor
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány. § 4Shromažďování podpisů pod petici(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.
§ 5 Podání a vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Společná ustanovení
§ 9 Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.